Liloe, Ellestraat 128, 8550 ZWEVEGEM
+32 (0) 56 20 04 59 info@liloe.be

Privacy Policy

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Liloe stelt uw interesse in haar activiteiten op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker
voelt bij de verschillende diensten die wij aanbieden en willen ervoor zorgen dat het duidelijk is wat er gebeurt met
de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.
Neem het onderstaande grondig door zodat u begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens behandelen.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Liloe, gevestigd te Ellestraat 128 Zwevegem , is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in
toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens. Wij garanderen u dat de informatie die u ons overmaakt op een eerlijke,
rechtmatige en rechtsgeldige wijze zal worden verwerkt en dat wij hierbij steeds de nodige zorg aan de dag zullen
leggen. Uw gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze policy.

3. Verwerkingsgrond – Persoonlijke gegevens die wij verwerken
Liloe verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. We verzamelen uw gegevens zoals uw naam en
contactgegevens en geeft u hierbij expliciet de toestemming opdat wij deze gegevens zouden kunnen
behandelen en verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring.

4. Uw persoonlijke gegevens zullen als volgt worden gebruikt:
 Informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw
aanvraag te kunnen uitvoeren
 Uw gegevens kunnen gebruikt worden om u in de toekomst over Liloe en haar
producten/diensten op de hoogte te houden. Als u wenst dat uw gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt
worden, dan kan u ons dat melden op info@liloe.be
 Uw gegevens kunnen gebruikt worden om onze klantendienst te kunnen verbeteren en om onze diensten
interessanter te kunnen maken voor u
 Uw gegevens kunnen gebruikt worden om op uw vragen en bezorgdheden een antwoord te kunnen
bieden
 Uw gegevens zullen worden gebruikt om onze verbintenissen uit te voeren in het kader van contracten
die werden aangegaan tussen u en ons.

5. Toegankelijkheid
Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een excel bestand. Houder: Liloe
Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie van producten en diensten van Liloe
alsook voor de verwerking zoals gespecifieerd hierboven. U hebt inzagerecht op de door u aangeleverde
persoonsgegevens zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register (Commissie tot bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer). U kan uw gegevens kosteloos laten corrigeren of verwijderen, voor zover dat de wettelijke
bewaartermijn dit toelaat, uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identificatie. U kan zich hiervoor wenden
tot: info@liloe.be. Onze diensten zullen steeds trachten een gevolg te geven aan uw verzoek binnen
een termijn van 1 maand volgend op uw verzoek.

6. Bewaartermijn
We zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden
waarvoor zij werden verkregen of verder worden verwerkt. We zullen alle noodzakelijke en redelijke inspanningen
leveren om u te garanderen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en up to date zijn. Echter, u bent ertoe
gehouden om ons op de hoogte te houden van alle wijzigingen van uw persoonsgegevens. In voorkomend geval,
zullen wij uw gegevens steeds updaten of wissen waar nodig. Indien u informatie doorgeeft met betrekking tot
derde partijen, zijn onze diensten gerechtigd te veronderstellen dat deze derde partijen hun toelating hebben
gegeven om deze informatie aan ons door te geven.

7. Beveiliging
Liloe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met info@liloe.be

8. Wijzigingen privacyverklaring
Onze privacyverklaring is in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Indien wij op een bepaald
ogenblik zouden beslissen om persoonsgegevens op een significant andere manier te gebruiken dan uiteengezet
in deze privacyverklaring, of indien wij deze op een andere manier zouden onthullen op het moment dat de
informatie word ingezameld, zal u op voorhand op de hoogte gebracht worden van de wijzigingen met betrekking
tot de databescherming. Het zal voor u op elk ogenblik mogelijk zijn te kiezen of uw gegevens op de nieuwe
manier worden verwerkt.

9. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR)
Meer info met betrekking tot de nieuwe wetgeving is terug te vinden op de onderstaande website:
http://www.privacy-regulation.eu/nl/